صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورت مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1399 1399/10/24
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/10/02
صورت مالی منتهی به 1399/06/31 حسابرسی شده 1399/10/01
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1399.06.31 1399/07/29
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1399.06.31 1399/07/29
پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور 99 (پیوست) صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1399/07/09
آگهی تغییرات صورتهای مالی مجمع مورخ 99/03/24 1399/06/16
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1399 1399/04/28
صورتهای مالی منتهی به 99/03/31 ( حسابرسی نشده ) صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1399/04/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/03/03
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) 1399/03/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکردسالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 98/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 98/12/29 1399/01/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 98/11/30 1398/12/10
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 98/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30آذر ماه 1398 1398/10/28
صورت مالی منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/10/28
گزارش پرتفوی منتهی به 98/09/30 1398/10/09
صورت مالی منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/09/24
گزارش پرتفوی منتهی به 98/08/30 1398/09/10
گزارش پرتفوی منتهی به 98/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1398 1398/07/29
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 98/06/31 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1398/07/29
گزارش پرتفوی منتهی به 98/06/31 1398/07/10
گزارش پرتفوی منتهی به 98/05/31 1398/06/10
گزارش پرتفوی منتهی به 98/04/31 1398/05/09
صورت مالی منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده ( اصلاحیه ) 1398/05/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1398 1398/04/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 98/03/31 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1398/04/29
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/03/25 بابت مجمع سالانه منتهی به دوره مالی 97/12/29 1398/04/12
گزارش پرتفوی منتهی به 98/03/31 1398/04/10
گزارش پرتفوی منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش حسابرس سالانه منتهی به 1397/12/29 1398/03/05
صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده) 1398/03/05
گزارش پرتفوی منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 97/12/29 1398/02/04
گزارش پرتفوی منتهی به 971229 1398/01/10
گزارش پرتفوی منتهی به 971130 1397/12/08
گزارش پرتفوی منتهی به 971030 1397/11/10
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/23
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 97/09/30 1397/10/22
گزارش پرتفوی منتهی به 970930 1397/10/10
گزارش پرتفوی منتهی به 970830 1397/09/10
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 97/06/31حسابرسی شده 1397/08/22
گزارش پرتفوی منتهی به 970730 1397/08/09
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/29
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1397 1397/07/29
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1397 1397/07/10
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورتهای مالی و گزارش حسابرس سالانه منتهی به 29/12/96 حسابرسی شده(اصلاحی) 1397/05/17
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 1397 1397/05/09
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 97/03/31 1397/04/27
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1397/04/27
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورتهای مالی و گزارش حسابرس سالانه منتهی به 29/12/96 حسابرسی شده(اصلاحی) 1397/04/02
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1397(اصلاحی) 1397/03/30
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1397 1397/03/08
صورتهای مالی و گزار ش حسابرس سالانه منتهی به 29/12/96 (حسابرسی شده) 1397/02/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29/12/1396 (حسابرسی شده) 1397/02/18
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 1397 1397/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29/12/96 حسابرسی نشده 1397/01/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29/12/1396 حسابرسی نشده 1397/01/27
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1397/01/08
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1396/12/09
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1396/11/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 96/09/30 حسابرسی نشده 1396/10/19
گزارش فعالیت نه ماهه منتهی به 96/09/30 1396/10/19
صورت وضعیت پرتفوی آذرماه 1396/10/11
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/96 حسابرسی شده 1396/08/09
گزارش فعالیت شش ماهه منتهی به 31/06/1396 حسابرسی شده 1396/08/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/96 حسابرسی شده 1396/08/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/96 حسابرسی نشده 1396/07/18
گزارش فعالیت شش ماهه منتهی به 31/06/1396 حسابرسی نشده 1396/07/16
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/04/27
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/04/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 95 1396/02/12
صورتهای مالی سال مالی منتهی 30 اسفند 95 1396/02/12
صورت مالی حسابرسی نشده 951230 1396/01/20
گزارش عملکرد سالانه مدیر صندوق 1396/01/20
گزارش علمکرد نه ماهه صندوق 1395/10/28
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30/09/94 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1395/10/28
گزارش فعالیت شش ماهه منتهی به 31/06/1395 حسابرسی شده 1395/08/22
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/95 حسابرسی شده 1395/08/22
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/95 حسابرسی نشده 1395/07/26
گزارش علمکرد شش ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/07/05
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31/03/95 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1395/04/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 حسابرسی شده 1395/02/20
گزارش علمکرد سالانه منتهی به 29/12/1394 حسابرسی شده 1395/02/20
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده 1395/01/31
گزارش علمکرد سالانه منتهی به 29/12/1394 1395/01/31
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 17/10/94 صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 1394/12/11