مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع 99/10/13ساعت 14 (اصلاحیه) 1399/10/17
صورتجلسه مجمع 99/10/13ساعت 14 1399/10/15
اسامی حاضرین در مجمع 99/10/13ساعت 14 1399/10/13
دعوت به مجمع مورخ 99/10/13 تغییر هزینه های حسابرسی سال مالی 99 1399/10/03
آگهی هزینه های نرم افزاری مجمع مورخ 99/08/17 1399/09/08
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/08/17 ساعت 14 1399/08/28
صورتجلسه مجمع مورخ 99/08/17 ساعت 14 1399/08/24
اسامی حاضرین در مجمع 99/08/17ساعت 14 1399/08/17
دعوت به مجمع مورخ 99/08/17 هزینه های نرم افزاری صندوق 1399/08/07
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/13 ساعت 15 1399/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/13 ساعت 15 1399/05/13
اسامی حاضرین در مجمع 99/05/13ساعت 15 1399/05/13
دعوت به مجمع مورخ 99/05/13 تمدید دوره فعالیت صندوق توسعه تعاون صبا 1399/05/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/17 ساعت 14 1399/04/25
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/18 1399/04/25
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/17 ساعت 13 1399/04/25
صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/18 ساعت 13 1399/04/18
اسامی حاضرین در مجمع 99/04/18ساعت 13 1399/04/18
صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/17 ساعت 13 (تغیرات امیدنامه ) 1399/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/17 ساعت 14 (تغیرات اساسنامه ) 1399/04/17
دعوت به مجمع مورخ 99/04/18 افزایش سقف صندوق از 60 میلیون واحد به 100 میلیون واحد 1399/04/17
اسامی حاضرین در مجمع 99/04/17ساعت 14 1399/04/17
اسامی حاضرین در مجمع 99/04/17ساعت 13 1399/04/17
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 99/03/24 1399/04/09
دعوت به مجمع مورخ 99/04/17 تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020112(اساسنامه ) 1399/04/03
دعوت به مجمع مورخ 99/04/17 تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020112(امیدنامه ) 1399/04/03
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب شده مورخ 99/03/24 1399/04/01
اسامی حاضرین در مجمع 99/03/24 ساعت 15 1399/03/24
تغییرات آخرین آگهی ثبتی مورخ 1399/02/03 1399/02/08
تایید سازمان بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/01/30
صورت جلسه تصویب شده مورخ 99/01/23 بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/01/30
اسامی حاضرین در مجمع 99/01/23 ساعت 14 1399/01/24
دعوت به مجمع مورخ 99/01/23 افزایش سقف صندوق از 50 به 60 میلیون واحد 1399/01/10
تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه به شماره 13981219 مورخ 98/12/19 1398/12/28
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/10/18 بابت تغییرات امیدنامه طبق بخشنامه 12010065 به همراه نامه تایید سازمان 1398/10/29
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/10/18 بابت تغییرات اساسنامه طبق بخشنامه 12010065 به همراه نامه تایید سازمان 1398/10/29
اسامی حاضرین در مجمع 98/09/18 ساعت 14 1398/10/18
اسامی حاضرین در مجمع 98/09/18 ساعت 12 1398/10/18
تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت واجد شرایط خاص با نماد افاد 74 1398/10/10
قرارداد تعهد پذیره نویسی سنفت 991 1398/10/08
قرارداد تعهد پذیره نویسی سنفت 986 1398/10/08
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 98/09/10 1398/09/27
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/09/10 بابت تغییر ماده 19 اساسنامه 1398/09/27
اسامی حاضرین در مجمع 98/09/20 1398/09/25
تعیین صاحبان امضاء مجاز 1398/09/23
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 98/09/20 1398/09/23
صورتجلسه تصویب شده مورخ 98/09/20 بابت افزایش سقف صندوق 1398/09/23
اسامی حاضرین مجمع 98/09/18 1398/09/18
صورتجلسه تصویب شده مورخ 98/08/29 بابت هزینه های نرم افزار 1398/09/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 98/08/29 1398/09/12
اسامی حاضرین مجمع 98/09/10 1398/09/10
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/08/29 1398/08/29
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/07/29 1398/08/29
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/07/29 بابت تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/08/28
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/03/25 بابت مجمع سالانه منتهی به دوره مالی 97/12/29 1398/04/15
اسامی حاضرین مجمع 98/03/25 1398/03/25
صورتجلسه تصویب شده تغییر متولی 1398/02/30
حاضرین مجمع 98/02/18 1398/02/24
صورت جلسه تصویب شده مورخ 97/03/20 بابت مجمع سالانه منتهی به دوره مالی 96/12/29 1398/02/22
صورت جلسه تصویب شده مورخ 97/08/26 تمدید فعالیت صندوق 1397/09/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/08/26 1397/08/26
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/06/06 1397/06/06
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 20/3/97 1397/03/20
صورت جلسه تایید شده تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق 1397/01/22
صورت جلسه تصویب شده مورخ 96/12/23کارمزد نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/01/06
صورت جلسه تصویب شده تغییر مدیر ثبت و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1396/12/26
حاضرین در جلسه مجمع 96/12/05 1396/12/26
صورت جلسه تایید شده تغییر مدیر ثبت و تغییر ترکیب نصاب سرمایه گذاری 1396/12/26
صورتجلسه تصویب شده افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 20 به 40 میلیون واحد سرمایه گذاری 1396/06/10
صورت جلسه تصویب شده کاهش واحد از ده به یک 1396/04/24
صورت جلسه تصویب شده مجمع 95 1396/04/24
صورت جلسه تصویب شده هزینه های نرم افزار 1396/04/24
صورتجلسه مجمع مورخ 29/09/95 اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله خرید سهام 1395/10/26
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 گواهی سپرده کالایی امیدنامه 1395/07/10
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 گواهی سپرده کالایی اساسنامه 1395/07/10
صورتجلسه مجمع مورخ 10/06/95 افزایش حداکثر واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار 1395/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 10/06/95 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 1395/05/24
صورتجلسه مجمع مورخ 09/03/1395تصویب صورتهای مالی اولین دوره مالی صندوق 1395/04/29
صورتجلسه مجمع مورخ 18/02/95 1395/03/10
صورتجلسه کاهش پیش بینی سود صندوق از 22 به 20 1395/01/31
صورتجلسه افزایش واحدهای صندوق و جذف کارمزد ابطال 1394/11/17