اخبار

عنوان تاریخ درج
روزنامه رسمی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/13(تمدید مجوز فعالیت) 1399/11/19
روزنامه مجمع مورخ 1399/10/13 1399/11/18
انتشار صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 20 به 40 میلیون واحد 1396/06/10
امکان ثبت درخواست صدور 1396/06/09
امکان ثبت درخواست صدور 1396/06/07
امکان ثبت درخواست صدور 1396/05/30
امکان ثبت درخواست صدور 1396/05/09
امکان ثبت درخواست صدور 1396/05/02
انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ٢٩/٠٩/٩٥ 1395/10/26
انتشار صورتجلسه مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٥ با موضوع سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی 1395/07/10
انتشار صورتجلسه مجمع ١٠/٠٦/٩٥ 1395/07/04
انتشار صورتجلسه مجمع ١٥/٠٤/٩٥ صندوق 1395/05/24
انتشار صورتجلسه مجمع صندوق 1395/04/29
واریز سود خردادماه 1395/03/30
انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ١٨/٢/٩٥ 1395/03/10
واریز سود اردیبهشت ماه 1395/03/03
انتشار صورتهای مالی 1395/02/20
انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ٢٤/١٢/١٣٩٤صندوق 1395/01/31
واریز سود بهمن ماه سرمایه گذاران 1394/12/03
افزایش سقف واحدهای صندوق و حذف کارمزد ابطال 1394/11/17