انتشار صورتجلسه مجمع ١٠/٠٦/٩٥

بدین وسیله به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می رساند صورتجلسات مجمع مورخ ١٠/٠٦/١٣٩٥ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ١٠ به ٢٠ میلیون واحد سرمایه گذاری و همچنین افزایش حداکثر واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار از ٥ به ١٠ درصد که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است در تارنمای صندوق قرار گرفت.