انتشار صورتجلسه مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٥ با موضوع سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

بدین وسیله به  استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که صورتجلسه مجمع  مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٥صندوق با موضوع امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی در محل اقامت صندوق با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق برگزار گردید در تارنمای صندوق قرار گرفت.