انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ٢٩/٠٩/٩٥

بدین وسیله به  استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که صورتجلسه مجمع  مورخ ٢٩/٠٩/١٣٩٥با موضوع اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله خرید سهام  در محل اقامت صندوق با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق برگزار گردید در تارنمای صندوق قرار گرفت.