واریز سود بهمن ماه سرمایه گذاران

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند سود بهمن ماه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ٢ درصد برای ماه بهمن معادل  ٢٤ درصد سالانه شده به حسابشان واریز گردید.