انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ٢٤/١٢/١٣٩٤صندوق

بدین وسیله به  استحضار دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که صورتجلسه مجمع صندوق که در مورخ ٢٤/١٢/١٣٩٤ در محل اقامت صندوق با حضور ١٠٠ درصد دارندگان صندوق برگزار گردید در سایت صندوق قرار گرفت.