انتشار صورتهای مالی

بدین وسیله به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می رساند صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده صندوق منتهی  به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٤ به انضمام گزارش حسابرس و گزارش فعالیت مدیر در تارنمای صندوق قرار گرفت.