امکان ثبت درخواست صدور

بدین وسیله خدمت سرمایه گذاران و همکاران محترم شعب می رساند، مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 20 میلیون واحد به 40 میلیون واحد سرمایه گذاری از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. بنابراین سرمایه گذاران می توانند نسبت به افزایش واحدهای سرمایه گذاری یا درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید نزد صندوق سرمایه گذارای توسعه تعاون صبا اقدام نمایند.