واریز سود اردیبهشت ماه

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند سود ماهانه منتهی به ٢٩/٢/١٣٩٥دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ازای هر واحد سرمایه گذاری ١٧١٠٧ ریال  معادل  ٢٠.١٤ درصد سالانه شده به حسابشان واریز گردید.