انتشار صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 20 به 40 میلیون واحد

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 20 به 40 میلیون واحد سرمایه گذاری در تارنمای صندوق قرار گرفت.