انتشار صورتجلسه مجمع مورخ ١٨/٢/٩٥

بدین وسیله به  اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که صورتجلسه مجمع صندوق که در مورخ ١٨/٢/٩٥در محل اقامت صندوق با حضور ١٠٠ درصد دارندگان صندوق برگزار گردید در سایت صندوق قرار گرفت.