واریز سود خردادماه

بدین وسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند سود ماهانه منتهی به ٢٩/٣/١٣٩٥دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ازای هر واحد سرمایه گذاری ١٧٠٦٠ ریال  معادل  ٢٠.٠٨٦ درصد سالانه شده به حسابشان واریز گردید.