انتشار صورتجلسه مجمع صندوق

بدین وسیله به  اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می رساند که صورتجلسه مجمع صندوق که در مورخ ٠٩/٠٣/١٣٩٥ جهت تصویب صورتهای مالی اولین دوره فعالیت صندوق و انتخاب حسابرس در محل اقامت قانونی صندوق که باحضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای ممتاز صندوق برگزار گردید در سایت صندوق قرار گرفت.