مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تعیین صاحبان امضاء مجاز 1398/09/23
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 98/09/20 1398/09/23
صورتجلسه تصویب شده مورخ 98/09/20 بابت افزایش سقف صندوق 1398/09/23
اسامی حاضرین مجمع 98/09/18 1398/09/18
صورتجلسه تصویب شده مورخ 98/08/29 بابت هزینه های نرم افزار 1398/09/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بابت صورتجلسه مجمع مورخ 98/08/29 1398/09/12
اسامی حاضرین مجمع 98/09/10 1398/09/10
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/08/29 1398/08/29
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/07/29 1398/08/29
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/07/29 بابت تمدید دوره فعالیت صندوق 1398/08/28
صورت جلسه تصویب شده مورخ 98/03/25 بابت مجمع سالانه منتهی به دوره مالی 97/12/29 1398/04/15
اسامی حاضرین مجمع 98/03/25 1398/03/25
صورتجلسه تصویب شده تغییر متولی 1398/02/30
حاضرین مجمع 98/02/18 1398/02/24
صورت جلسه تصویب شده مورخ 97/03/20 بابت مجمع سالانه منتهی به دوره مالی 96/12/29 1398/02/22
صورت جلسه تصویب شده مورخ 97/08/26 تمدید فعالیت صندوق 1397/09/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/08/26 1397/08/26
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 97/06/06 1397/06/06
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 20/3/97 1397/03/20
صورت جلسه تایید شده تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق 1397/01/22
صورت جلسه تصویب شده مورخ 96/12/23کارمزد نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/01/06
صورت جلسه تصویب شده تغییر مدیر ثبت و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1396/12/26
حاضرین در جلسه مجمع 96/12/05 1396/12/26
صورت جلسه تایید شده تغییر مدیر ثبت و تغییر ترکیب نصاب سرمایه گذاری 1396/12/26
صورتجلسه تصویب شده افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 20 به 40 میلیون واحد سرمایه گذاری 1396/06/10
صورت جلسه تصویب شده کاهش واحد از ده به یک 1396/04/24
صورت جلسه تصویب شده مجمع 95 1396/04/24
صورت جلسه تصویب شده هزینه های نرم افزار 1396/04/24
صورتجلسه مجمع مورخ 29/09/95 اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله خرید سهام 1395/10/26
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 گواهی سپرده کالایی امیدنامه 1395/07/10
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 گواهی سپرده کالایی اساسنامه 1395/07/10
صورتجلسه مجمع مورخ 10/06/95 افزایش حداکثر واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار 1395/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 10/06/95 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 15/04/95 1395/05/24
صورتجلسه مجمع مورخ 09/03/1395تصویب صورتهای مالی اولین دوره مالی صندوق 1395/04/29
صورتجلسه مجمع مورخ 18/02/95 1395/03/10
صورتجلسه کاهش پیش بینی سود صندوق از 22 به 20 1395/01/31
صورتجلسه افزایش واحدهای صندوق و جذف کارمزد ابطال 1394/11/17