اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت،سپرده بانکی،گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل دارایی های صندوق
   1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
2- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
   2-1 منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
   2-2 پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری"صندوقهای سرمایه گذاری"منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری"صندوقهای سرمایه گذاری"منتشره ناشر
5- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق