دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک توسعه تعاون 5,100 %51.00
2 شركت كارگزاری صبا تامين 4,900 %49.00