بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,182,180 5.65 2,585,786 6.44 3,034,466 7.57 3,066,904 7.54
اوراق مشارکت 9,387,329 44.83 16,733,243 41.69 18,573,942 46.32 18,730,081 46.07
سپرده بانکی 13,229,064 63.17 20,174,590 50.27 17,810,369 44.41 18,157,730 44.66
وجه نقد 7,798 0.04 94,066 0.23 45,274 0.11 69,567 0.17
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,071,267 -14.67 253,382 0.63 323,376 0.81 326,564 0.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,006,607 4.81 1,733,498 4.32 2,101,647 5.24 2,154,923 5.3