جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,559,133 7.15 8,474,039 8.41 8,170,680 8.15 9,800,506 9.67
اوراق مشارکت 15,392,573 43.01 46,868,668 46.52 51,093,579 50.99 52,153,922 51.46
سپرده بانکی 19,844,388 55.45 43,615,568 43.29 38,774,160 38.69 37,585,949 37.08
وجه نقد 109,092 0.3 434,293 0.43 562,833 0.56 100,671 0.1
واحد صندوق 574,688 1.61 883,552 0.88 1,031,376 1.03 1,120,067 1.11
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,690,267 -7.52 477,376 0.47 576,808 0.58 593,316 0.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,599,451 4.47 3,520,952 3.49 3,545,508 3.54 4,817,733 4.75