جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,468,920 6.3 3,939,794 8.5 3,462,698 7.2 3,318,714 6.52
اوراق مشارکت 10,492,910 45.03 19,969,912 43.07 20,218,854 42.05 20,299,936 39.87
سپرده بانکی 13,891,942 59.61 21,069,254 45.44 23,007,719 47.85 25,259,550 49.62
وجه نقد 39,583 0.17 237,220 0.51 232,373 0.48 88,451 0.17
واحد صندوق 258,161 1.11 522,024 1.13 588,078 1.22 629,209 1.24
سایر دارایی ها -2,848,362 -12.22 628,268 1.36 576,242 1.2 1,315,053 2.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,056,721 4.53 1,852,695 4 2,564,353 5.33 2,422,385 4.76