جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,277,560 5.88 3,236,334 8 3,550,119 8.71 3,808,087 9.27
اوراق مشارکت 9,787,301 45.05 18,484,484 45.71 18,012,261 44.17 16,602,126 40.41
سپرده بانکی 13,416,515 61.76 17,901,534 44.26 18,201,440 44.63 19,642,628 47.82
وجه نقد 21,522 0.1 225,387 0.56 456,469 1.12 390,084 0.95
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,996,760 -13.8 277,474 0.69 221,619 0.54 235,773 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,068,112 4.92 2,297,388 5.68 2,592,735 6.36 2,801,438 6.82