جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,227,596 6.91 3,850,146 4 4,175,584 4.2 5,390,171 5.34
اوراق مشارکت 13,548,432 42.06 34,706,431 36.04 39,676,641 39.92 42,989,598 42.63
سپرده بانکی 18,481,576 57.37 55,564,021 57.69 53,284,052 53.61 50,996,412 50.56
وجه نقد 92,491 0.29 394,803 0.41 490,493 0.49 16,554 0.02
واحد صندوق 546,080 1.7 932,228 0.97 828,071 0.83 799,056 0.79
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,680,918 -8.32 862,762 0.9 946,269 0.95 662,227 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,487,529 4.62 2,087,519 2.17 2,097,853 2.11 3,040,815 3.02